طراحی و ساخت سنبه و ماتریس

  • طراحی و ساخت سنبه و ماتریس قالب پریفرم

سنبه و ماتریس از مهم ترین و دقیق ترین قسمت های تشکیل دهنده قالب می باشند که در واقع فرم مورد نظر و نهایی در این دو قطعه شکل می گیرد.